I N D E K S
 
 
 
PENGANTAR.  Menantikan Sendiri Akan Setiap Sinar Terang ....              Hampir "Jam Kesebelas" Ekstra!
Selat D a r d a n e l a Dari Alkitab ..................................................               Gambaran Nabi Mengenai Rahasia - Rahasia
Yang Dibicarakan disini ..................................................................              Tuhan Pada Salah Satu Dari Tahta - Tahta-Nya ............................               Kapankah Khayal Nubuatan Ini kelak digenapi? ............................               Tujuan Dari Pada Kedatangan Tuhan Itu
Di Dalam Tahtanya .........................................................................               Sidang Laodikea .............................................................................               Masa Dari Pasang Surut Sidang ....................................................               O b a t n y a ....................................................................................               Pemeteraian Mereka Yang 144.000 itu
Buah-Buah Pertama itu ..................................................................               Dua Laporan Pemeteraian .............................................................               Orang-Orang Yang Luput Itu Pergi
Kepada Segala Bangsa ..................................................................               Mengeritik Dan Mencari-cari Salah .................................................              Dalam Terang Dari Perumpamaan-Perumpamaan .........................              Pekabaran Murni Yang Mutlak ........................................................              Menjunjung Tinggi llham .................................................................              Cara Dari Pekabaran Itu Datang ....................................................             Suka Cita, Ratap Tangis, Dan Celaka ............................................             Akan Menutup Telinga Mereka Dan Menutup
Pintu-Pintu Mereka .........................................................................               Bagaimanakah Pekabaran Itu Kelak
Mencapai Orang Banyak Itu? .........................................................              Tidak Satupun Yang Dapat Menghalangi Tuhan ............................               Lambang Dari Pada Orang-Orang Suci
Dalam Masa Pehukuman ...............................................................              Kapankah Kelak Kereta Ini Datang?
Berapa Lamakah la Itu Akan Tinggal? ............................................               Maksud Dari Pada Pekabaran Itu ...................................................              Tanggung Jawab Orang-Orang Yang
Membawa Pekabaran Itu ................................................................               Pengawal - Pengawal Setia-Nya Untuk Berdiri
Menghadapi Orang-Orang Yang Tidak Setia ..................................               Berhenti Bergantung Pada Manusia ...............................................              Himbauan Dan Doa Yang Kedua ....................................................                           

  
Copyright © 2011 Tongkat-Gembala.org - All rights reserved.